Newsletter Strefa dla uprawnionych
lokalizacja ul. Kolejowa 7
24-150 Nałęczów
e-mail:
kontakt@przychodnia-naleczow.pl
telefon 81 501 40 50
81 501 41 40
81 501 45 29
godziny 8:00 - 18:00
Rejestracja internetowa lub zamawianie recept jest możliwe tutaj
Szczegółowe informacje w zakładce: Rejestracja pacjentów

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – organizacja szczepień

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – organizacja szczepień

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, a także art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), niniejszym informuje się, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie, adres: ul. Kolejowa 7, 24-150 Nałęczów,
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: sebastian.wnuk@lokalneogniwo.pl.
  3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 oraz przeprowadzenie szczepień dzieci i młodzieży w związku z akcjami organizowanymi przez Ministerstwo Zdrowia (jako punkt szczepień). Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) – e), art. 9 ust. 1 lit. g) – i) RODO. Dane będą przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania ww. celów przetwarzania.
  4. Państwa dane mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. organy wymiaru sprawiedliwości, itp.) oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem danych przetwarzają dane osobowe. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem systemu pn. „ Centrum e-zdrowie”, a także we współpracy z podmiotami uczestniczącymi w organizacji i realizacji procesu szczepień, a zwłaszcza NFZ, Ministerstwo Zdrowia oraz inne podmioty uczestniczące w przedmiotowym procesie.

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 oraz akcji szczepień w szkołach, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy dotyczące przechowywania dokumentacji medycznej. Państwa dane osobowe będą również przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych i statutowych oraz ustawowych zadań Administratora danych oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  2. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania – w zakresie oraz w trybie przewidzianym przepisami RODO.
  3. Posiadają Państwo także prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce Pan/i zwykłego pobytu.
  4. Podanie danych osobowych jest wymogiem związanym z realizacją Narodowego Programu Szczepień oraz szczepień w szkołach przeciwko COVID-19 oraz niezbędnym do wzięcia w nim udziału.
  5. Państwa dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.
  6. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W CELU OBSŁUGI, ORGANIZACJI I REALIZACJI PROCESU SZCZEPIEŃ PRZECIWKO CHOROBIE WYWOŁYWANEJ ZAKAŻENIEM
WIRUSEM SARS-COV-2 (COVID-19).

 

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz.UE.L z 2016 r. Nr 119, str. 1), podajemy następujące informacje:    ● ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest:Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:▪ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30▪ za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP

▪ e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl

● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Prezes NFZ wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych do kontaktu z Państwem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych
z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

▪ listownie na adres siedziby administratora: jw.

▪ za pomocą platformy ePUAP: j.w.

▪ e-mailem: iod@nfz.gov.pl

● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1)      obsługi, organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest w szczególności:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym art. 6 ust. 1 lit a),

● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane osobowe zostaną przekazane Centrum – e-Zdrowia, Ministerstwu Zdrowia w związku z   obsługą, organizacją i realizacją procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).Dane mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator Danych Osobowych nie zamierza przekazywać Pani\Pana danych osobowych  do państwa trzeciego.

● ŹRÓDŁO  I KATEGORIE DANYCH

Administrator pozyskał Państwa dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, nr PESEL, nazwy i adresu miejsca zatrudnienia.

● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych i statutowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach..

● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Posiada Pan/i prawo w zakresie przewidzianym przepisami prawa powszechnie obowiązującego: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danych przypadkach przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia danych,  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każde z w/w żądań zostanie rozpatrzone zgodnie z RODO.

● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwi Pani/Panu obsługę systemu informatycznego  w ramach organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA     

Pana/Pani dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

 

 

Informujemy, że obecnie za pośrednictwem rejestracji internetowej możliwe jest zarezerwowanie porady u wybranego lekarza oraz zamówienie recepty.

Rejestracja internetowa