Newsletter Strefa dla uprawnionych
lokalizacja ul. Kolejowa 7
24-150 Nałęczów
e-mail:
kontakt@przychodnia-naleczow.pl
telefon 81 501 40 50
81 501 41 40
81 501 45 29
godziny 8:00 - 18:00
Rejestracja internetowa lub zamawianie recept jest możliwe tutaj
Szczegółowe informacje w zakładce: Rejestracja pacjentów

Teleporada

 

Zasady udzielania teleporad w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie

 

 1. Udzielanie teleporad przez lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie przy ul. Kolejowej 7 odbywa się telefonicznie.
 2. Ustalenie terminu teleporady w Przychodni POZ odbywa się poprzez kontakt telefoniczny pacjenta z rejestracją pod numerem telefonu (81) 50 14 050, (81) 50 14 140, (81) 50 14 529 Lekarz w wyznaczonym przez rejestrację terminie odbycia teleporady kontaktuje się telefonicznie z pacjentem dzwoniąc bezpośrednio do pacjenta w godzinach harmonogramu pracy ( sposób kontaktu w celu odbycia teleporady ustalany jest podczas rejestracji). Udzielanie teleporady przez lekarza poz odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00.
 3. Przed udzieleniem teleporady potwierdzana jest tożsamość pacjenta przez osobę udzielającą teleporadę na podstawie następujących danych, tj.: nazwisko i imię(imiona), data urodzenia, płeć, adres zamieszkania, numer PESEL (jeżeli został nadany, w przypadku noworodka -numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL- rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), a gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody- nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego, adres jego miejsca zamieszkania, przekazanych przez pacjenta za pośrednictwem systemów łączności oraz na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej/deklaracji wyboru lub przy wykorzystaniu elektrycznego konta pacjenta utworzonego w wyniku potwierdzenia jego tożsamości osobiście.
 4. Podczas teleporady lekarz przeprowadza wywiad, w tym analizuje dostępną dokumentację medyczną, udziela świadczenia zdrowotnego oraz zleca właściwe postępowanie medyczne.
 5. W przypadku gdy problem, z którym zgłosił się pacjent uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego, w formie teleporady, lekarz wskazuje na konieczność wizyty w placówce- okoliczność ta powinna być ustalana w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym. Każda przeprowadzona teleporada jest odnotowywana w dokumentacji medycznej pacjenta.
 6. Świadczenia realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem udzielane są:
  1. gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyłączeniem świadczeń:
   • dot. Wystawienia recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia oraz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuacje zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej,
   • związanych z wydaniem zaświadczenia,
  2. podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza lub pielęgniarkę POZ, wskazanych w deklaracji wyboru,
  3. w związku podejrzenia choroby nowotworowej,
  4. dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolowanymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku, osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego, z wyłączeniem sytuacji udzielenia świadczeń pacjentom, u których istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (nie dotyczy dzieci do ukończenia drugiego roku życia, których stan zdrowia w ww. sytuacji jest oceniany poprzez przeprowadzenie wywiadu i badania fizykalnego) oraz sytuacji udzielania świadczeń pacjentowi skierowanemu do odbycia izolacji w warunkach domowych w okresie jej trwania.
 7. W czasie udzielania świadczenia zdrowotnego lekarz może wypisać e-receptę, e-skierowanie, e-zlecenie na wyroby medyczne lub e-zwolnienie.
 8. Teleporady przeprowadzane są w warunkach gwarantujących poufność oraz zapewniających brak dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów łączności
 9. W sprawach dotyczących wystawienia recepty, zwolnienia lekarskiego, skierowań i zleceń na wyroby medyczne w Przychodni POZ prosimy kontaktować się dzwoniąc pod numer telefonu (81) 50 14 050, (81) 50 14 140, (81) 50 14 529 lub wysyłając wiadomość e-mailową na adres: kontakt@przychodnia-naleczow.pl
 10. W sytuacji dostarczenia przez Pacjenta dodatkowych informacji/dokumentów należy zeskanować ww. informacje/dokumenty, następnie w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem zaleca się spakowanie pliku programem pakującym i zabezpieczenie hasłem. Po spakowaniu pliku i przesłaniu go na adres poczty elektronicznej Przychodni POZ kontakt@przychodnia-naleczow.pl należy przekazać hasło dostępu do pliku dzwoniąc na numer rejestracji: (81) 50 14 050, (81) 50 14 140, (81) 50 14 529
 11. Pacjent w przypadku niezastosowania się do ww. wymogu szyfrowania pliku u zabezpieczenia go hasłem, oświadcza że jest świadomy, iż przesłanie ww. informacji/dokumentów drogą elektroniczną bez zabezpieczania wiąże się z ryzykiem ich ujawnienia osobom nieuprawnionym.
 

Informujemy, że obecnie za pośrednictwem rejestracji internetowej możliwe jest zarezerwowanie porady u wybranego lekarza oraz zamówienie recepty.

Rejestracja internetowa